Vår vision

Vi tror på varje människas förmåga att ta ansvar för sitt eget liv och forma det utifrån egna önskemål.

Läs mer om vår vision nedanför!

God hälsa och egenförsörjning ska vara möjligt för alla. Det vinner hela samhället på. Vi har en tydlig målbild för en bättre vård, där människors egenmakt och drivkraft får plats.

Vår målbild

Moderaterna tror på människors kraft och utvecklingsmöjligheter. Den kraften och de möjligheterna kan tillämpas exempelvis genom möjligheten att själv få välja vårdcentral och möjligheten att själv påverka sin vård, men också genom att den som arbetar inom vården ska kunna välja arbetsgivare och göra karriär.

Vår hälso- och sjukvårdspolitik bygger på att patienten alltid kommer i första hand och patientens ställning i vården måste stärkas. Vården ska finnas när du behöver den och ges utifrån dina behov. Du ska känna dig trygg om du blir sjuk. Hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad. Det innebär att patienten som individ och inte bara sjukdomen ska vara i fokus vid vård och behandling.

Hela länet ska vara attraktivt att bo och verka i. Detta blir möjligt med bra vägar, järnvägar och stabil uppkoppling. Kollektivtrafik ska inte ställs mot bilen. Infrastrukturen måste istället bygga på flera alternativa färdsätt.

Vårdens kvalitet ska vara avgörande, inte driftsformen. Privata alternativ bidrar till att förbättra och stimulera vården. Vårdverksamheter som inte klarar av att uppfylla kraven ska inte drivas vidare.

Både medicinsk och teknisk utveckling möjliggör såväl för effektiviseringar som för bättre arbetsmiljö för medarbetarna i vården. Utvecklingen av nya läkemedel, behandlingsformer, hjälpmedel och inte minst informationstekniken innebär stora möjligheter att utveckla sjukvårdens kvalitet, resultat och tillgänglighet samt patienternas möjlighet till delaktighet i sin vård

Att snabbt få kontakt med sjukvården är det som ofta värderas högst av patienterna men trots det brister tillgängligheten där. Vi befinner oss i en situation där tusentals länsinvånare väntar på vård. Det är oacceptabelt. I moderaternas Örebro län ska vårdköerna bort och skattepengarna ska användas så effektivt som möjligt. Vårdens pengar ska gå till vård. Vårt mål är att Region Örebro läns verksamheter ska vara bland de bästa och mest välskötta i landet.

Örebro län ska vara ett attraktivt län där människor vill leva och verka och som erbjuder bra möjligheter till boende, utbildning och kommunikationer. Örebro län ska erbjuda ett rikt kulturliv samt ha en positiv attityd till entreprenörskap och de kreativa näringarna. Den pågående urbaniseringen, globaliseringen och digitalisering medför utmaningar men framför att möjligheter för hela länet. De möjligheterna måste tas tillvara på bästa möjliga sätt.

Region Örebro län är en politisk styrd organisation och de val och prioriteringar som väljarna gör ska synas i verksamheten. Vårt mål är att bilda ett moderatlett styre i Region Örebro län för att genomföra reformer så att alla länsinvånare får vård i tid, där skattepengarna används optimalt, där Örebro län utvecklas positivt och där personalen känner glädje och stolthet över att arbeta i Region Örebro län. För att uppnå detta är vi beredda att samtala och samarbete med samtliga partier. För oss är resultatet och en god och tillgänglig vård för alla länsinvånare den viktigaste målsättningen.

Valfrihet är en frihetsfråga

Moderaterna tycker att det är viktigt att det finns valfrihet även inom hälso- och sjukvården. För patienten handlar det om att kunna välja vårdcentral eller på annat sätt välja vård och för de som arbetar inom vården handlar det om möjligheten att kunna välja mellan olika arbetsgivare. För moderaterna är valfrihet inte ett självändamål utan ett sätt att uppmuntra till utveckling och innovation när det gäller tillgänglighet, kvalitet och delaktighet för såväl patienter som medarbetare. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är stelbent och inte anpassad för hälso- och sjukvården förutsättningar. Inrättandet av vårdval har däremot flera fördelar då vårdval garanterar patienternas valfrihet och kontinuitet men också möjligheten att löpande göra justeringar när brister upptäcks eller förutsättningarna förändras. Valfrihet är i grunden en frihetsfråga.

Patienternas förväntningar på hälso- och sjukvården
Invånarnas kunskaper om vad vården kan åstadkomma leder till att både behoven och förväntningarna på vården ökar. Samtidigt är hälso- och sjukvårdens resurser begränsade både vad gäller ekonomin och tillgången till medarbetare. Därför måste Regionen hitta strategier som balanserar människor ökade krav, behov och förväntningar med de faktiska begränsningar som finns.

Vård anpassad efter patienternas behov
Hälso- och sjukvården måste kunna möta patienters olika behov och gör alla till medskapare i vården. Vården möter många olika sorters patienter, från de som söker för en enskild sjukdom eller skada till de som lider av många olika åkommor och sjukdomar och därför har ett komplext vårdbehov. Det finns ingen standardlösning för allt. Sjukvården består idag till stor del av stuprör, vilket medför problem för patienter med omfattande vårdbehov inom flera delar av hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvården behöver arbeta mer med kontinuitet och med patientens samlade sjukdomsbild i fokus. Administrationen har med digitaliseringen ökat markant. Administratörer, läkare och sjuksköterskor utför många gånger samma administrativa uppgifter. Administrationen måste förenklas och effektiviseras och dubbeladministrationen måste tas bort.