Hälso- och sjukvården för dig som patient

Läs hela programmet nedanför!

Öka förutsättningarna för en god hälsa

En stor del av hälso- och sjukvårdens insatser och resurser läggs idag på att behandlakroniska sjukdomar. Ohälsosamma levnadsvanor, rökning, alkohol och stillasittande ärnågra av orsakerna till att många drabbas. Det behövs en tydlig och samlad strategi förett långsiktigt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Regionen har en viktig uppgift iatt öka kunskapen om hur man som patient förebygger ohälsa och kroniska sjukdomar.Det preventiva arbetet bör prioriteras högre med ett tydligt politiskt stöd. Förebyggandeoch hälsofrämjande arbete måste ses som ett långsiktigt arbete. Effekten kan vara svåratt mäta på kort sikt vilket kan leda till att arbetet inte får lika hög status som andrakortsiktiga insatser där resultatet kan mätas relativt snabbt. Däremot kan effekterna pålång sikt, både för befolkningen och för regionens verksamheter, leda till bättre hälsaoch minskade kostnader.

Den enskilde individen som har det primära ansvaret för sin egen hälsa. Sund kosthållning, motion och hälsofrämjande aktiviteter måste ligga på var och ens ansvaratt upprätthålla. Sjukvården ska vara vägledande och genom information och råd omförebyggande och hälsofrämjande aktiviteter och åtgärder bidra till en friskarebefolkning.

En del i det förebyggande arbetet är också att utföra screening i syfte att tidigt upptäckasvåra sjukdomar. Moderaterna vill också att Regionen arbetar mer med förebyggandehälsosamtal. Sådana samtal kan med fördel genomföras digitalt om det underlättar förpatienten.

Moderaterna vill:

 • Att preventivt och hälsofrämjande arbete prioriteras

Stärk primärvården

Under flera år har ett omställningsarbete inom vården pågått i hela Sverige. Mer vårdska utföras nära medborgaren och mer resurser ska omfördelas från sjukhusen tillprimärvården och den nära vården. Syftet med omställningsarbetet är bland annat attgöra vården mer tillgänglig och personcentrerad. Den nära vården är viktig förinvånarna i Örebro län. Vårdcentralerna är grunden i den nära vården och de ska finnasnära patienterna oavsett om du bor i stan eller på landsbygden. Som patient ska mankänna sig trygg med att vårdcentralen är tillgänglig och erbjuder vård samma dag somman söker den, oavsett om du har en fysisk eller psykisk åkomma. Det ska finnasvårdcentraler som erbjuder varierade öppettider och som är tillgängliga även på kvällaroch helger.

Resurserna till primärvården behöver öka för att kunna utgöra basen av regionenshälso- och sjukvård. Det är nödvändigt om Region Örebro län förbättrar den näravården. Den nära vårdens betydelse och uppdrag kommer att bli allt större i framtiden.Den kommer omfatta allt från den kommunala vården, primärvården ochakutsjukvården till öppenvården inom specialiserad sjukvård och den digitala vården.

Vårdcentraler ska vara basen för hälso- och sjukvården. Det är ofta medborgarnas förstakontakt med sjukvården. På vårdcentralen är det viktigt att patienten möts av en fastläkarkontakt som kan ansvara för patienten genom hela vårdprocessen. Det skaparkontinuitet och trygghet. Rekryteringsproblemen inom sjukvården har inneburit attmånga vårdcentraler idag är beroende av hyrläkare, vilket är kostsamt och framföralltleder till bristande kontinuitet för patienterna.

Det är också viktigt att det finns en variation i utbudet av vårdcentraler, både större ochmindre enheter, som drivs av både det privata och det offentliga. I vårt län är det bara 4vårdcentraler som drivs av andra aktörer än Regionen. Det innebär att vi är den Region iSverige med lägst andel privata vårdcentraler. Vi tror att en mångfald av aktörer inomprimärvården skulle öka tillgängligheten för patienterna och höja vårdens kvalitet. Förvårdpersonalen ökar möjligheten att själv få välja sin arbetsgivare vilket i sin tur ledertill att kraven på arbetsgivarnas arbetsmiljö och villkor ökar.

Primärvårdens uppdrag kan delas av fler genom att möjliggöra för drift av mindreenheter. Kravet på kvalitet och kompetens ska vara desamma oavsett vårdgivare ochersättningarna ska vara av sådan storlek att verksamheterna klarar av sina uppdrag.

Länets vårdcentraler ska drivas så att de är konkurrenskraftiga. God arbetsmiljö,välutvecklade IT-system och mindre administration ska genomsyra länets vårdcentraler.Vårdpersonalen ska ägna mer tid till patienterna och då behöver personalen ges störremöjligheter och verktyg att forma verksamheten efter patientens behov. Vissavårdcentraler i länet ska också vara kvälls- och helgöppna för att öka tillgängligheten förlänets patienter.

Telefontillgängligheten måste förbättras och vara likvärdig i hela länet. Som patient skaman inte mötas av en telefonsvarare som säger att tiderna är slut och ber patientenringa igen nästa dag. Möjligheterna att boka tid på din vårdcentral under hela dagen skautökas och även tidsbokning via nätet ska vara möjligt på alla länets vårdcentraler.

I Region Örebro län ska vi införa sjuksköterskemottagningar för att göra vården merpersoncentrerad och trygg för exempelvis patienter med kroniska sjukdomar som harregelbunden kontakt med vården. Likaså för cancerpatienter har sådana mottagningarvisat sig vara viktiga och bidragit med trygghet både före, under och efter behandling.

Det psykosociala uppdraget ska tydliggöras och omfatta människan genom hela livet.Den psykosociala kompetensen inom primärvården ska stärkas i hela länet. Det innebäratt du som patient ska kunna söka vård för psykiska åkommor på din vårdcentral ochmötas av rätt kompetens. Det ska exempelvis finnas kuratorer och psykologer påvårdcentralerna för att bättre klara och tidigt se, behandla och hantera lindrig psykiskproblematik.

Moderaterna vill:

 • Garantera patienterna kontakt med vårdcentralen samma dag
 • Satsa på kvälls- och helgöppna vårdcentraler
 • Att det ska finnas fasta läkare på alla vårdcentraler
 • Satsa på fler kuratorer och psykologer på alla vårdcentraler
 • Öka antalet privata vårdcentraler
 • Skapa särskilda äldrevårdsmottagningar i varje länsdel
 • Införa en sjuksköterskemottagning för mer personcentrerad vård

Äldrevård

En sammanhållen hälso- och sjukvård är extra viktig för de mest sjuka äldre. Dessapatienter har ofta flera vårdgivare, många öppen- och slutenvårdstillfällen och ett behovav kommunala omsorgsinsatser vilket förutsätter en god samverkan mellan vårdensolika organisatoriska delar. Moderaterna vill att alla ska erbjudas en kontaktperson somkan vägleda genom vårdens labyrinter, och att multisjuka och personer med storavårdbehov ska kunna få en speciell vårdlotsfunktion som samordnar vården till enhelhet, istället för många små delar.

Utskrivningsklara patienter ska inte bli kvar på sjukhuset på grund av bristandesamordning mellan Region och kommuner. Samordningen måste bli bättre. Det är intetill patientens fördel att vara kvar på sjukhuset när det inte längre är medicinskt befogatsamtidigt som det kan leda till onödiga överbeläggningar i vården.

Moderaterna vill införa möjlighet till direktinläggning av multisjuka äldre. Om vårdenska kunna fungera väl för patienten förutsätter det sammanhållna vårdkedjor, tidiginsatt vårdplanering, försök med mellanvårdsplatser samt utökat samarbete medkommunerna. Genom ett bättre samarbete i vårdkedjan, i synnerhet mellan länetsvårdgivare och kommunerna, kan individen känna ökad trygghet och tillit. En utvecklingav arbetssätt som flyttar vården närmre patienten, likt hemsjukvårdsläkare eller mobila insatser där vården erbjuds i patientens hemmiljö, ska stärka tillgängligheten ochutveckla vården ytterligare.

Alla ska kunna åldras i trygg förvissning om att vården finns där för dig när du behöverden och att vård och omsorg samarbetar kring just dina behov för att din ålderdom skabli så bra som möjligt. En utvecklad hemsjukvård samt möjligheter till mer avanceradvård i hemmet ökar människors trygghet, självständighet, livskvalitet och gör det möjligtatt leva ett relativt normalt liv hemma. Den tekniska utvecklingen ökar ocksåmöjligheterna att få avancerad vård hemma, t. ex. genom egen provtagning och genomdigital kontakt med vårdcentralen eller sjukhuset. Avancerad hemsjukvård, läkarstödoch mobila läkarteam för akuta insatser i människors hem är också en viktigförutsättning för att kommunerna ska kunna ge en bra omsorg och hemsjukvård.

Moderaterna vill:

 • Erbjuda äldre en kontaktperson som kan vägleda genom vården
 • Införa möjlighet till direktinläggning av multisjuka äldre

Tre sjukhus

Inom Region Örebro län finns tre sjukhus, Universitetssjukhuset i Örebro, Karlskogalasarett och Lindesbergs lasarett. Alla tre sjukhus är viktiga kugghjul för denspecialiserade och högspecialiserade vården i länet. Att Region Örebro län, som relativtliten region, kan erbjuda tre sjukhus är en styrka som vi ska beakta och ta tillvara på.Genom att fortsätta utveckla och rusta våra tre sjukhus kan Region Örebro län erbjudaen god och tillgänglig vård för våra länsinvånare.

För länets utveckling och för dess invånare är det viktigt att Region Örebro län kanupprätthålla ett starkt universitetssjukhus. Det handlar både om ändamålsenligabyggnader om förnyelse av medicinsk teknik. Det handlar också om att skapaförutsättningar att utveckla och upprätthålla kunskap inom området högspecialiseradvård i syfte att få fler uppdrag att utföra och även sälja mer vård. För att garantera länetsinvånare kvalitet och kontinuitet måste USÖ tillsammans med Karlskoga lasarett ochLindesbergs lasarett producera och fortsätta sälja mer vård.

En viktig del i arbetet för ökad tillgänglighet är att Region Örebro läns tre sjukhus, medsamtliga kliniker och enheter, genomför en väl fungerande produktionsplanering. Somen del i produktionsplanen ingår också Capio Läkargruppen.

Universitetssjukhuset ska ligga i den medicinska utvecklingens framkant. Med hjälp avmedicinsk teknik kan patienter erbjudas en effektiv och patientsäker vård. Denmedicinska tekniken förbättras och utvecklas ständigt, därför behöver det finnasekonomiskt utrymme för investeringar inom medicinsk teknik.

Moderaterna vill:

 • Fortsätta utveckla och rusta samtliga tre sjukhus i länet
 • Att Regionen säljer mer högspecialiserad vård
 • Öka effektiviteten genom aktiv produktionsplanering
 • Att USÖ ligger i den medicinska utvecklingens framkant
 • Effektivisera och minska administrationen genom att ta bort all
 • dubbeladministration
 • Öka antalet vårdplatser i slutenvården

Akutsjukvård

Akutsjukvård är sjukvårdstjänster som hanterar akuta och oplanerade patienter medsjukdomar eller skador som ofta kräver en omgående vårdinsats. Akuten är dessutomden enda ingången till sjukvården nattetid. Viss akutsjukvård, exempelvis vid svåratrauman, kräver mycket omfattande insatser från den högspecialiserade vården. Länetska ha tre akutsjukhus. Det är rimligt att även patienter med enklare åkommor kan fåhjälp med dessa vid länets samtliga tre akutmottagningar under dygnets alla timmar.Regionen bör utreda möjligheten att stärka akutmottagningarna med specialistutbildadeakutläkare för att kunna möta de akuta behoven. Detta skulle också bidra till enförstärkning av kompetensen på länets akutmottagningar.

Moderaterna vill:

 • Att länet ska ha tre fullvärdiga akutsjukhus

Snabb hjälp vid psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan är ett växande folkhälsoproblem. Depressioner, ångestsjukdomaroch neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar samtidigt som ocksåCoronapandemi påverkat barn, unga och äldres psykiska mående på ett negativt sätt.

Psykiatrin i Örebro län behöver förändras och förbättras för att skapa goda långsiktigaförutsättningar för en god psykisk hälsa hos hela länets befolkning, oavsett var i länetman bor. Samverkan mellan primärvården, länets kommuner, det civila samhället ochaktörer som verkar i privat regi måste bli bättre. Genom ett utökat samarbete kan denpsykiatriska vården bli bättre, tryggare och mer tillgänglig.

Det ska gå snabbt att få kontakt med kurator och psykolog. För att primärvården, skaklara sin roll som första linjens psykiatri, och kunna möta upp och tidigt behandla ochhantera lindrig psykisk problematik måste den kompetensförstärkas. En omgåendebedömning av patienter utan behov av specialistvård gör att fler patienter snabbare kanfå rätt behandling på rätt vårdnivå.

Vi behöver korta ned väntetiderna. När någon söker hjälp ska de få en snabb förstavårdkontakt och en god och sammanhållen vård. Regionen har inget egenintresse i att allpsykiatri ska bedrivas i Regionens egen regi. Därför behöver möjligheterna tillintraprenader och upphandlingar av psykiatritjänster från andra aktörer införas. Vi villockså införa vårdval BUP för att få fler aktörer till länet som kan hjälpa till att kortaköerna och stärka vården för barn och unga med psykisk ohälsa.

För äldre med psykisk ohälsa ska vi inrätta en särskild äldrepsykiatri i Regionen. Överen fjärdedel av de äldre känner sig ensamma, vilket kan leda till depression. Det krävskunskap om hur psykisk ohälsa tar sig uttryck hos äldre. Äldre med psykisk sjukdom skafå adekvat vård och omsorg, i synnerhet under perioder när den psykiska hälsan vacklarmer än vanligt.Slutligen behöver vi också stärka kunskapen kring psykisk ohälsa och suicid hosvårdpersonal utanför psykiatrin, skolan och personal i kommunen för att kunna fångaupp fler i tid, som mår dåligt.

Moderaterna vill:

 • Att primärvården stärks med fler kuratorer och psykologer
 • Att väntetiderna inom psykiatrin kortas så att alla med behov av hjälp snabbt kan
 • få det
 • Att barn och unga med psykiska besvär ska få hjälp snabbt – inte en kölapp
 • Införa vårdval BUP
 • Inrätta en särskild äldrepsykiatri

Hjälpmedel och habiliteringNya, bättre och mer effektiva hjälpmedel utvecklas hela tiden till följd av den forskningsom bedrivs inom habiliteringsområdet. Moderaterna vill att hjälpmedelssortimentet iRegionen kontinuerligt ses över och uppdateras. Moderaterna vill också att Regionenska sträva efter att utöka möjligheterna för privata aktörer inom rehabilitering ochhabilitering att etablera sig i länet. En viktig förutsättning för delaktiga och jämlikalivsvillkor för de personer som lever med funktionsnedsättning är rätten till effektiva,användarvänliga och tillgängliga hjälpmedel. Moderaterna vill att Region Örebro läninför fritt val av hjälpmedel och att det ska vara möjligt att välja hjälpmedel som intefinns i Regionens utbud. För oss är det en självklarhet att man ska kunna väljahjälpmedel som bäst motsvarar det egna behovet och att man själv betalarmellanskillnaden om kostnaden överstiger motsvarande hjälpmedel som erbjuds avRegionen.

Kvinnosjukvård

Många kvinnor efterfrågar en större kontinuitet i mödrahälsovården och vill gärna hasamma barnmorska under graviditeten som vid förlossningen och tiden därefter. Förkvinnor som lider av förlossningsrädsla är detta en trygghet som bör kunna möjliggörasgenom att erbjuda samma barnmorska i så stor utsträckning som möjligt.

Långvarig smärta är en av de största orsakerna till långtidssjukskrivning.Fler kvinnor än män lider av långvarig smärta. Smärta ses ofta som skaderelaterad mensmärta kan även vara en sjukdom i sig. En av tio kvinnor i fertil ålder beräknas haendometrios, en östrogenberoende sjukdom. Det tar ibland upp till nio år innan kvinnorfår rätt diagnos vilket är helt oacceptabelt.

Kvinnors smärta ska tas på allvar och det krävs ett kunskapslyft om kvinnosjukdomarinom primärvård och elevhälsa. Ofta börjar besvären i tonåren, det är därför viktigt attelevhälsan redan då kan hjälpa elever med symptom som kan misstänkas varaendometrios. Elevhälsan och primärvården i region Örebro län bör därför ha skriftligarutiner för handläggning av misstänkt endometrios för att skapa en trygg vårdkedja förrätt diagnos och snabb behandling.

Ca. 500 kvinnor i Sverige insjuknar i Livmoderhalscancer varje år. Nästan alla fall avlivmoderhalscancer orsakas av HPV. HPV-vaccinering är oerhört viktigt och börerbjudas till kvinnor mellan 23 och 26 år vid sin första screening och som inte erbjuditsdetta under skolgång. Vaccin har tidigare hjälpt oss utrota många sjukdomar, det är ävenmöjligt för livmoderhalscancer.

Region Örebro län bör även erbjuda screening för kvinnor som i dag passerat den övreåldersgränsen för det nationella screeningprogrammet. Risken för livmoderhalscancerär störst för äldre kvinnor som inte deltagit i screeningprogrammet under längre tid ochbör därför få delta i programmet oavsett ålder.

Moderaterna vill:

 • Att kvinnor som lider av endometrios får diagnos och hjälp snabbare
 • Erbjuda HPV-vaccinering till unga vuxna kvinnor som inte fått vaccinet under sin
 • skolgång
 • Erbjuda screening för livmoderhalscancer till kvinnor som idag passerat den övre
 • åldersgränsen för det nationella screeningprogrammet
 • Att en utredning tillsätts kring Regionens migränvård för att ta fram nya
 • evidensbaserade metoder för att förbättra migränvården

Stärk förlossningsvården

Förlossningsvården i region Örebro län ska vara nära, jämlik, trygg och framföralltpatientsäker både för kvinnor och barn. Kvinnorna i vårt län har rätt till valfrihet och atti möjligaste mån planera hur de vill ha sin förlossning. Sveriges förlossningskris är ettfaktum och fler vårdplatser behövs, så även i vårt län. I vår region har kvinnor medpartner tidigare haft förmånen att tryggt välja mellan två förlossningsavdelningar tillsSocialdemokraterna stängde Karlskoga BB. Vi Moderater tänker säkerställa att länet hartvå förlossningsavdelningar öppna dygnet runt, året om. Alla kvinnor har rätt till entrygg förlossning. Ingen kvinna ska känna oro för att bli hemskickad eller ut på vägarnap.g.a. platsbrist.

Region Örebro län har haft förmånen att ha två välfungerande förlossningsavdelningar.Bildandet av en gemensam länsklinik gällande länets kvinnosjukvård medförde docksommarstängningar och tillslut stängdes Karlskoga BB sommaren 2019. Detta harorsakat ett ökat tryck på förlossningsavdelningen på USÖ och bidragit till färrevårdplatser inom länets förlossningsvård. Region Örebro län har erhållit stora summor istatliga medel öronmärkta för förlossningsvård och trots detta har man prioriterat attinte återöppna förlossningen i Karlskoga. Länets födande kvinnor ska ha möjlighet tilltrygghet och valfrihet, vi behöver länets två förlossningsavdelningar öppna dygnet runt,året om. Ingen kvinna ska behöva vara rädd för att inte få plats eller att hennes partnerinte får stanna kvar, när det är dags att föda.

Flertalet kvinnor vittnar om att deras förlossningsskador inte har tagits på allvar och attdet tagit flera år innan de fått rätt behandling. En viktig del för att ge kvinnor med dessaskador en fullgod vård är att det finns specialistvård att tillgå med kompetens förförlossningsskador och som kan hantera både vanliga och ovanliga skador. Generellt blirresultatet mycket bättre om skadorna behandlas direkt och inte efter flera år. Därför ärdet viktigt att förlossningsskador både uppmärksammas och behandlas tidigt. RegionÖrebro län ska arbeta för att minimera förlossningsskador och en framtida inkontinensför de som ändå drabbas av förlossningsskador. Varje nyförlöst kvinna ska fåmöjligheten att bedömas och behandlas av kompetent kirurg avseende eventuell skadapå slutmuskeln.

Barnmorskorna i förlossningsvården i region Örebro län arbetar under högt tryck ochofta stressade situationer. Att satsa på en betald specialistutbildning till barnmorska försjuksköterskor skulle öka möjligheterna till att säkra kompetensförsörjningen tillmödra- och förlossningsvården som i sin tur bidrar till minskad arbetsbelastning förlänets barnmorskor. Region Örebro län bör också föra samtal med Örebro universitet föratt se över möjligheten till en barnmorskeutbildning i Örebro.

Moderaterna vill:

 • Att det ska finnas två förlossningsmottagningar i länet
 • Att förlossningsskador tidigt uppmärksammas och behandlas
 • Se över möjligheterna till barnmorskeutbildning vid Örebro universitet

Screening för prostatacancer

År 2020 insjuknade drygt 9000 män i Sverige i prostatacancer. Socialstyrelsen görbedömningen screening för prostatacancer med enbart PSA-prov inte bör erbjudan attenbart PSA-prov, eftersom nyttan inte tydligt överväger de negativa konsekvensernaoch felmarginalen blir för stor. Under senare år har det dock tillkommit fler tester somskulle kunna komplettera PSA-provet och därigenom minska andelen män som behövergenomgå vävnadsprover efter PSA-testning vilket skulle minska överdiagnostik. Detvetenskapliga underlaget för dessa tester behöver kompletteras och resultaten frånpågående studier behöver vägas in. Region Örebro län bör noga följa utvecklingen avdetta och så snart tillräckligt bra testmöjligheter finns tillgängliga börja arbeta medscreening för prostatacancer.

Moderaterna vill:

 • Erbjuda screening för prostatacancer så snart tillräckligt bra testmetoder finns tillgängliga

Digitala lösningar i hälso- och sjukvården

Digitaliseringen och ny teknik har stor betydelse för vårdens utveckling. Rätt genomförtska en sådan verksamhetsutveckling bidra till effektivare arbetssätt, effektivare vårdoch smartare tjänster både för patienter och medarbetare inom vården. I det privatanäringslivet utvecklas ny teknik snabbt och digitaliseringen ligger i framkant.Medborgarna idag har höga förväntningar även på den offentliga förvaltningen när detkommer till ny teknik och digitalisering.

Under pandemin har behovet av god teknik och möjligheter att använda digitalalösningar blivit allt tydligare. Ur ett patientperspektiv är det angeläget att Regionen harvälfungerande system för information om hälso- och sjukvården. Länets invånare ska halättillgänglig information. Det handlar bland annat om hälsotips, egenvård, hur mankommer i kontakt med sjukvården, hur man gör sitt vårdval och åtkomst till sin journal.Informationen ska vara tillgänglig digitalt på ett användarvänligt sätt. Ett syfte medinformationen är att stärka medborgarens egenmakt. 1177 Vårdguiden behöver fortsattutvecklas för att på ett bättre sätt inkludera patienten i sin vårdprocess och ökaegenvården. Digitala lösningar måste utvecklas så att de på ett tryggt och säkert sätt kananvändas av och för patienter med skyddad identitet. Regionen måste hela tiden aktivtjobba med att utöka säkerheten för att kunna stå emot attacker och intrångsförsök.

Den digitala vården blir allt mer populär bland länets invånare. Antalet patienter somsöker vård via framför allt privata digitala aktörerna har ökat markant de senaste årenoch många regioner, däribland Region Örebro län, jobbar med att öka takten i dendigitala utvecklingen för att möta upp det växande behovet. Den digitala vården är härför att stanna och det är viktigt att även Regionen är en relevant digital vårdgivare sompatienter i vårt län kan vända sig till.Digitaliseringen har i många fall medfört en dubbeladministrering där flerapersonalgrupper utför samma arbete. Den administrativa digitala verksamheten måsteses över och effektiviseras.

Moderaterna vill:

 • Att den administrativa bördan minskas genom fler och bättre digitala verktyg för
 • medarbetarna i syfte att skapa effektivare arbetssätt
 • Utveckla Regionens digitala primärvårdsmottagning

Vårdskulden och corona-pandemin

Många behandlingar och operationer i den planerade vården har skjutits upp till följd avcoronapandemin och de resurser pandemin tagit i anspråk. Det har skapat en storvårdskuld. De totala kostnaderna både för pandemin och för den vårdskuld som skapatsär i dagsläget svår att beräkna. Det är också troligt att ytterligare kostnader tillkommer isamband med bland annat covid-rehabilitering. Regionen måste nu fokusera på attarbeta av vårdskulden.

Coronapandemin har även fått konsekvenser för cancervården. Enligt flera rapporterhar antalet upptäckta cancerfall minskat under Coronapandemin. Trots att cancervårdenvarit prioriterad och på många sätt välfungerande i Region Örebro län kan man se attinvånarna tvekat att söka vård och delta i screening på grund av rädsla att bli smittadoch för att man inte vill belasta vården. Enligt Regionalt cancercentrums (RCC) ser mantydliga kopplingar mellan ökat antal oupptäckta fall och förändrat sökmönster. Riskenfinns att patienternas prognoser är sämre och att det därmed blir en ökad sjuklighet ochdödlighet bland cancerpatienterna.

Region Örebro län bör tillsammans med övriga regioner i Mellansverige samarbeta ochsamordna sina resurser när det kommer till cancervården, både vad gäller operationermen även i screening och behandling. Detta för att minska risken för uppskjutencancervård och dess konsekvenser.

Moderaterna vill:

 • Att vårdskulden arbetas bort och köerna till hälso- och sjukvården kortas rejält

Beredskap för allvarliga händelser

Region Örebro län äger fastigheter som inrymmer skyddsrum. Det är viktigt attRegionen kontinuerligt ser över och underhåller dessa enligt de bestämmelser somfinns, inte minst nu när vi ser oroligheter och krig i Europa.

Region Örebro län driver en verksamhet som är beroende av rinnande vatten ochelektricitet. Därför måste Regionen hela tiden aktivt jobba med krishanteringsplanersamt se över den utrustning och de förutsättningar som finns för att bedriva verksamhetäven om den normala vattenförsörjningen uteblir eller längre strömavbrott uppstår. Dethandlar bland annat om alternativ vattenförsörjning och bränslereserver förgeneratorer.Regionen behöver också ha beredskapslager av sjukvårdsmateriel och mat. Regionenmåste kunna klara av att fortsätta bedriva verksamhet även om leveranser uteblir underen tid.

Moderaterna vill:

 • Att krisberedskapen inom Regionens verksamheter är hög och hålls uppdaterad