Kollektivtrafik och Samhällsbyggnad

Bil, buss och tåg – inte motsats till varandra

Både buss, bil och tåg är viktiga för länets utveckling och för att resandet i länet fortsatt
ska vara attraktivt, inte minst när det gäller studie- och arbetspendling. Vi ställer oss
däremot kritiska till att buss och tåg är skrivet som motpol till bilen. Bilen behövs och är
viktig, både för de som bor på landsbygden och för företagare inom flertalet branscher,
även för att familjer ska kunna få ihop vardagspusslet. Allt fler bilar går över från fossila
till fossilfria, politikens uppgift är inte att bestämma hur människor ska ta sig fram utan
möjliggöra att ta sig fram på ett klimatsmart sätt under sin resa från punk A till punkt B.
Det är viktigt att behålla den 90km/h-standard som idag finns få många av länets vägar.
En sänknings av hastighetsbegränsningen riskerar att förlänga transporttider och
försvåra för pendlare att åka.

Moderaterna vill:

 • Verka för utbyggnation av en teknikneutral tank- och laddinfrastruktur för fossilfria personbilar i länet

Pendlarparkeringar för cykel och bil

Region Örebro län bör tillsammans med länets kommuner utöka antalet
pendlarparkeringar för möjligheten att först resa med bil eller cykel, för att sedan åka
med den allmänna kollektivtrafiken, ska bli så bra som möjligt. Med pendlarparkeringar
för både bil och cykel ökar även attraktiviteten för kollektivtrafiken, det ska vara lätt och
smidigt att transportera sig i Örebro län och även att parkera bilen i anslutning till länets
tågstationer.
En annan del som är viktig är möjligheten att transportera sin cykel på bussen och tåget
finns, det i sig skapar ytterligare incitament att resa kollektivt. Att resa med medhavd
cykel är både viktigt för studie- och arbetspendling men också för turister som besöker
länet, det i sin tur stärker turismnäringen. Det bidrar dessutom till en bättre folkhälsa.

 • Utöka antalet pendlarparkeringar för bil och cykel i länet
 • Möjliggöra att transportera cykel i kollektivtrafiken

Kollektivtrafik

Moderaterna vill se en utbyggnad av kollektivtrafiken i länet. I ett sammanhållet län
måste invånarna kunna förflytta sig snabbt både inom länet och över länsgränsen.
Kollektivtrafiken ska anpassas till de behov som uppstår i takt med att samhället
utvecklas.

För att fler ska välja att använda kollektivtrafiken måste länets invånare se tydliga
vinster i att använda sig av den. Miljövänliga färdmedel är ett viktigt incitament för att få
fler att välja kollektivt, det behöver även finnas andra vinster. Det ska gå att lita på att
bussar och tåg kommer i tid, att det är trygga färdmedel, att det är prisvärt och att de stannar på strategiskt genomtänkta platser anpassade efter arbetsplatser och andra
viktiga knutpunkter.

Det behövs en bred trafikstrategi, som inte bara tar hänsyn till stadstrafik, utan också till
ett växande behov av tillgänglig länstrafik i takt med att länet växer och fler fordon
nyttjar gemensamma vägar.

Moderaterna ser inte heller att det finns något egenvärde i att Regionen ska vara ägare
av Svealandstrafik.

Moderaterna vill:

 • Utveckla kollektivtrafiken i länet
 • Att kollektivtrafiken i tätorterna byggs ut och anpassas efter stadens behov vad gäller utbud, avgångar och turtäthet
 • Att kollektivtrafiken anpassas till de behov som uppstår i takt med att samhället utvecklas

Ökad trygghet när du reser kollektivt

Ingen ska behöva vara rädd att gå till skolan, affären eller ensam hem från
busshållplatsen eller perrongen på tågstationen. Regionen har ett ansvar att skapa
trivsamma miljöer för kollektivtrafikens resenärer. Det gäller både på
busshållplatser och tågperronger men tryggheten ska även vara en självklarhet
under resan. Regionen bör således införa de åtgärder som krävs för att främja en
ökad trygghet för att stärka attraktiviteten och kundernas nöjdhet av resan.
Exempel på åtgärder kan vara att klotter och skadegörelser snabbt åtgärdas för att
förhindra ytterligare förstörelse, men också kameror, trygghetsvakter och upplysta
hållplatser. Trygghet är en av våra viktigaste jämställdhetsfrågor.

Moderaterna vill:

 • Införa en 24-h gräns för sanering av klotter och skadegörelse i kollektivtrafiksystemet
 • Utöka antalet kameror och trygghetsvakter vid behov för en tryggare kollektivtrafik

Arbeta när du reser

För att stärka attraktiviteten att resa kollektivt bör det finnas tillgång till internet, laddmöjligheter för teknisk utrustning och att resenärer sitter bekvämt under längre resor med tåg och buss. Det möjliggör att fler kan arbeta- och studera samtidigt som de reser vilket skapar ytterligare incitament att resa med kollektivtrafik, och bör således ge en ökad kundnöjdhet. För att arbetspendling med kollektivtrafiken ska vara tilltalande måste kollektivtrafiken också vara punktlig och pålitlig.

Tågstopp på mindre orter

Kommuner tillsammans med regioner, grannkommuner och länstrafiken planerar och ansvarar för kollektivtrafiken. Idag arbetas det i många kommuner och regioner med effektivisering av kollektivtrafiken och strategiska placeringar av hållplatser och stationer. Att arbeta utifrån dessa aspekter för att nå en hållbar och effektiv kollektivtrafik är ett bra tillvägagångssätt inne i städer och täta områden. Dock uppstår problem om samma strategiska tillvägagångssätt med fokus på befolkningstäthet och reseunderlag följs i mindre orter. Därför behövs andra strategiska tillvägagångssätt när kollektivtrafiken på landsbygden planeras.

 • Att Region Örebro län utreder möjligheterna att pröva tågstopp på mindre orter

Godstransporter

Örebro län har en central position i landet vad gäller transporter på järnväg, på väg och
via flyg. Hallsberg är en av de viktigaste noderna för gods på järnväg i Sverige och norra
Europa. Örebro län ska fortsätta vara en nationell knutpunkt för landets godsflöden och
godstrafiken ska vara säker.

Vi vill se ett samlat grepp kring infrastruktursatsningar i länet, sammankopplat med
nationella investeringar, för att på så sätt åtgärda de problem som finns med en effektiv
användning av våra gemensamma skattemedel.

Många av länets vägar har fått sänkt hastighet, ofta i följden av bristande underhåll och
investeringar. Det bristande vägunderhållet drabbar företagsetableringar och
expansioner men påverkar även godstransporterna på väg negativt. Vägnätet i länet
måste prioriteras för att stärka åkerinäringen och säkra vägnätet för gods- och
persontrafik.

Moderaterna vill:

 • Tillsätta en utredning för att kartlägga vilka vägar som har eftersatt underhåll i länet
 • Tillsätta en utredning för att säkerställa att infrastrukturprojekt inte kostar merän nödvändigt, för effektivare användning av skattemedel
 • Stärka underhållet av vägar och säkerställa en bra vinterväghållning i rätt tid med plogning, sandning och saltning

Stockholm-Oslo 2.55

Tågförbindelsen Stockholm-Oslo 2.55 är en prioriterad infrastruktursatsning för länets utveckling. Därför är det viktigt att regionen är en aktiv part i arbetet genom det gemensamma bolaget Stockholm-Oslo 2.55. I dag tar en tågresa mellan Oslo och Stockholm drygt fem timmar och därför väljer majoriteten av resenärerna flyget mellan huvudstäderna. Stråket är ett av Sveriges befolkningsrikaste med 3,4 miljoner människor fördelat på 50 kommuner och åtta arbetsmarknadsområden En bättre järnvägsförbindelse är avgörande för ett nytt hållbart resande, en starkare tillväxt och utveckling i hela Mellansverige. Det skulle gynna arbetspendling och därmed företagsamheten i vårt län.

Upphandlingar

De beställningar och upphandlingar av transporter som offentliga organisationer i länet gör ska ske på sunda villkor där lagar och regler följs. Upphandlade transportörer ska också ta ett socialt ansvar för sina medarbetare, tänka klimatsmart och aktivt arbeta med trafiksäkerheten på sina fordon. Makten för hållbara transporter ligger till stor del hos beställaren, det är därför av stor vikt att Region Örebro län bidrar i det arbetet.

Moderaterna vill:

 • Säkerställa att beställningar och upphandlingar i första hand ska ske med schyssta villkor av transportörerna, exempelvis med Fair transport-anslutna åkerier
 • Införa kontinuerliga uppföljningar när det gäller avtal med aktörer som regionen tecknat

Rastplatser och nattparkering

För att stärka vår attraktion som logistikregion behövs trygga platser att stanna på. Det gäller både rastplatser och nattparkering. Tyvärr har även åkerinäringen som helhet, anställda och fordon, drabbats av den ökade kriminaliteten med en växande otrygghet som följd. Dieselstölder, våld och drogförsäljning och andra brott är tyvärr vardag på många platser. För att förebygga kriminalitet och säkerställa att länet har trygga rastplatser ska samverkan initieras med länets kommuner och polisen.

 • Verka för att samverkan stärks med länets kommuner och lämpliga myndigheter samt organisationer i syfte att trygga rastplatser och nattparkeringar
 • Se över möjligheterna att tillskapa ytterligare nattparkeringar på strategisk placering i länet, tillsammans med relevanta aktörer
 • Tillsammans med andra aktörer tillämpa trygghetsskapande åtgärder på rastplatser och parkeringar med exempelvis kameror, utökad belysning och bra sanitära faciliteter.

Flygplatsen

Örebro Airport är viktig för hela länets tillväxt och framtid. Örebroregionen är
demografiskt sett Sveriges mittpunkt. Här bor 70% av landets befolkning inom en radie
av 30 mil. Flygplatsens strategiska och logistiska toppläge är en av flera faktorer som
bidragit till att Örebro Airport idag är Sveriges fjärde största fraktflygplats med två av
världens största fraktbolag etablerade här. Flygplatsen hanterar idag ca 20 ton kollin
/dag och ca 80 budbilar/tradare levererar varor i ett område som täcker Västervik –
Göteborg – Mora Västerås. 99% av leveranserna sker till företag och industrin viket
bidrar till arbetstillfällen och tillväxten i länet. Flygplatsen är inte bara en fraktnod, här
finns också Sveriges största underhållsföretag för flygplan.

Örebro Airport är relativt nyutnämnd som beredskapsflygplats, vilket är en viktig del i
den fortsatta utvecklingen men också ur kris- och beredskapssynpunkt.
Försvarsmakten, sjukvården, företag etc är beroende av en väl fungerande flygplats.

Utöver den frakt som flygs till och från flygplatsen finns även passagerarflyg som
kommer invånare och företag till del, idag med exempelvis reguljärflyg till London. Idag
flyger tre charterbolag från Örebro Airport. Detta ger möjlighet att på olika sätt
marknadsföra de turistmål som finns i länet till flera tusen besökande och väntande
passagerare.

Flygplatsen är en del av projektet ”Grön Flygplats” där regionala flygplatser samverkar
för att vara fossilfria 2030 – med målet att bli Sveriges första autonoma flygplats.
Projektet Autonom flygplats innefattar flera aktörer med bl.a. KTH, Örebro Universitet
och Vinnova som parter involverar en ”veriport” dvs en drönarpark för ”last-mile”-
leverans ut till kund.

Moderaterna vill:

 • Att regionen tillsammans med andra aktörer ska underlätta och påskyndaarbetet med tillståndsprocesser och översiktsplaner vid förändringar och byggnationer
 • Att tillfartsvägar till och från flygplatsen håller god kvalité
 • Använda Örebro Airport i marknadsföringen av länets turistmål, tillsammansmed länets kommuner, för att stärka turismnäringen

Bredband

Ett stabilt och leveranssäkert bredband är avgörande för ett län i framkant. Örebro län ligger idag långt fram gällande utbyggnaden av fiber, jämfört med andra län, men en bit från de mål som är uppsatta regionalt och nationellt. Bredbandsutbyggnaden är viktig för företag och privatpersoner som bor och verkar på landsbygden samtidigt som det är viktigt ur en kris och beredskapssynpunkt. Nedläggningen av kopparnätet bör följas nogsamt för att möta behoven som uppstår, i takt med nedmonteringen, med andra alternativ.

Miljö och klimat

Människan måste vara miljöpolitikens utgångspunkt. Moderaterna vill utveckla
samhället så att det värnar den enskildes frihet, medborgarnas trygghet och vårt
gemensamma intellektuella och materiella framåtskridande. Vi bär alla ett ansvar för
miljö, biologisk mångfald och goda livsbetingelser för kommande generationer. Det är
bara vi människor som har möjlighet att ta ansvar för vår planet. Men det ansvaret
måste tas med hänsyn till människan och aldrig utifrån föreställningen att människan är
något främmande för naturen och miljön.

Moderaterna tror på framsteget och att människan har förmågan att lösa de problem vi
står inför. Teknisk utveckling och god hushållning kommer att vara avgörande på
miljöområdet. Svenska företag är i framkant för nya gröna innovationer, och en god
klimatpolitik utgår ifrån och tar vara på den förändringskraft som finns i ett fritt
näringsliv. Vi måste vara medvetna om att miljöproblem – och allra tydligast
klimatutsläppen – inte bryr sig om regionens gränser. Regionens verksamheter ska
sträva efter minskade utsläpp och bidra till en mer hälsosam miljö för människor och
djur att vistas i.

Energiförsörjningen är en viktig del där kärnkraft är avgörande för en trygg
energiförsörjning över tid. Vattenkraften är minst lika viktig och de småskaliga
vattenkraftverken ska värnas.
I dagsläget är det få av regionens sjöar, vattendrag och grundvatten som uppnår god
status. Det är framför allt påverkan genom övergödning, miljögifter och olika fysiska
förändringar, så som vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur, som gör att
god status inte uppnås.

Vattenfrågor styrs av EU:s vattendirektiv. I vattendirektivet förbinder sig alla EU-länder
att arbeta för bland annat en trygg vattenförsörjning, livskraftiga ekosystem och
minskade utsläpp av farliga ämnen. Målet är att alla vattenförekomster i EU ska uppnå
god status. I Sverige är det vattenmyndigheterna som ansvarar för arbetet med
vattendirektivet och EU:s kvalitetskrav kallas i Sverige för miljökvalitetsnormer.

Översvämning och skyfallsrisk är betydande i region Örebro och med detta blir det även
risk för dricksvattenförsörjningen. Det krävs en tydlig styrning och planering av
frågorna, effektiva förvaltningsövergripande samarbeten och tydligare
ansvarsfördelning inom regionen.

Moderaterna vill:

 • Upprätta en regional hällregn- och dricksvattenförsörjningsplan. Där ävenkvalitén på vattnet ingår, så att gifter och övergödning bevakas.
 • Att region Örebro län upprättar en klimatanpassningsplan för att möta de konsekvenser som uppstår till följd av extremväder.
 • Värna de småskaliga vattenkraftverken som en del i energiförsörjningen

Trygg energiförsörjning

Moderaterna tror på människans förmåga att hitta nya vägar för att lösa komplicerade problem. Vår uppfattning är därför att miljö- och klimatutmaningar inte i första hand ska lösas genom att begränsa människor, utan genom att skapa förutsättningar för lösningar som minskar eller eliminerar de negativa effekterna av mänsklig miljöpåverkan. Samhället stor inför stora utmaningar vad gäller elproduktion.

Moderaterna vill:

 • Att länet ska ha en pålitlig fossilfri basproduktion av el