Regional utveckling

Företagande och entreprenörskap

Nyföretagsamheten i Sverige är den lägsta på tio år och Sverige riskerar att tappa mark
internationellt. Svenskt småföretagande är Sveriges jobbmotor – fyra av fem jobb skapas
i småföretag. Företagande och entreprenörskap måste ha goda förutsättningar. Villkoren
för att starta, växa och expandera behöver vara goda för att fler ska våga lämna trygga
och välbetalda anställningar för att starta företag.

Moderaterna vill:

 • Införa en bortre tidsgräns för den handläggningstid regionen förfogar över
 • Sätta mål för företags – och innovationsklimatet i Örebroregionen
 • Skapa förutsättningar för ändamålsenlig rådgivning för de som vill starta företagoch för de som står inför nya utmaningar med sina företag.
 • Bidra till att den kompetens som utbildas på Örebro universitet stannar iÖrebroregionen.

Innovationer och nya lösningar

Moderaterna i Örebroregionen ska arbeta aktivt med att fler och större resurser läggs på
forskning och utveckling inom länet. Målet ska vara att skapa en forskningsmiljö som
lockar till sig de allra bästa forskarna, såväl nationellt som internationellt.
Örebroregionen ska också fortsätt att arbeta för att stimulera kunskap och engagemang
inom bl.a. naturvetenskapliga ämnen, teknik och digitalisering hos barn och unga bl.a.
genom fortsatt satsning på Ung Företagsamhet. Vi vill också att Örebroregionen ska
kunna attrahera skickliga läkare bl.a. genom att ge dem förutsättningar att bedriva
kvalitativ forskning och där är samverkan mellan Region Örebro län och Örebro
universitet en avgörande faktor. Det är av yttersta vikt att satsningen på FoU kan
kommersialiseras och det ska finnas goda möjligheter att bedriva forskning såväl på
sjukhus som inom primärvården i hela länet. Det är i samverkan mellan akademi,
offentlig sjukvård och näringsliv som nya innovationer och företag skapas.

Moderaterna vill:

 • Tydliggöra och sätta mål för innovationsklimat och resultat i regionen
 • Vidareutveckla och förstärka satsningarna på regionens innovationssystem.
 • Inrätta en innovationsfond som alla som arbetar inom regionfinansieradeverksamheter ska kunna söka medel från, oavsett yrkeskategori och befattning. Det handlar om att tillvarata medarbetarnas idéer och snabbt agera utifrån utvecklingsbehov.
 • Vidareutveckla arbetet med att implementera och göra verklighet av lösningarnasom kan vara både produkter, tjänster och idéer.
 • Att regionen ska bidra till att locka investerare till regionens start-ups och tillväxtbolag.
 • Undersöka möjligheterna att belöna de vars forskningsresultat kommersialiseras och premiera samverkan mellan lärosäten, näringsliv och offentliga verksamheter.

Trygghet för företag

Småföretagen är nyckeln till fler jobb, bättre välfärd och integration. I takt med att den
digitala världen förändras blir även IT-brotten vanligare. Fysisk och digital säkerhet blir
allt viktigare för alla företagare. Majoriteten av företagarna i Örebro län är missnöjda
med hur utvecklingen i landet går och varannan tycker att säkerheten inte är tillräcklig
idag och att de styrande borde sköta sin uppgift bättre. Brottslighet och otrygghet bland
företagarna i Örebro län har ökat vilket i sin tur försvårat i allt högre utsträckning
möjligheten att bedriva näringsverksamhet.

Moderaterna vill:

 • Inrätta en trygghetsjour för lokala handlares säkerhet och trygghet.
 • Underlätta för företag som har väl utvecklade nya koncept för trygghet för företagare att få fäste på marknaden.

Integration

Bristerna i integrationen är ett av vårt läns största problem. Det visar sig i en hög
långtidsarbetslöshet, främst av utrikes födda, i utanförskapsområden med många i
bidragsberoende och en otrygg miljö, hög kriminalitet och gängbrottslighet som går allt
längre ner i åldrarna. Vi har mycket stora grupper i länet i arbetsför ålder som står långt
från arbetsmarknaden. Region Örebro län ska arbeta för att förbättra förutsättningarna
för personer som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete och att tillvarata
och bygga på kunskaper och erfarenheter. Förbättrad validering för de med utbildningar
från andra länder och språkkunskap är nyckeln för att komma in i sysselsättning.

Vuxenutbildning och minskad ålderism

Arbetslösheten ska minska och regionen måste bli bättre på att möjliggöra en
omställning mitt i livet samt tillvarata äldres kompetens. Människors beslut om att gå i
pension, eller fortsätta arbeta längre påverkas av flera faktorer som exempelvis
privatekonomi, hälsa och arbetsmiljö samt sammanhang och delaktighet. Äldre
medarbetare får i dagsläget inte samma möjligheter till kompetensförsörjning som
yngre, det skapar klyftor och är negativt för att fler ska vilja stanna kvar i arbetslivet. I
takt med att pensionsåldern ökar behöver regionens medborgare ges ökade möjligheter
till personlig utveckling och till omställning för att byta yrkesbana. Vuxenutbildningen
är viktig för att skapa en grund för att skapa nya intressen, minska kunskapsklyftor öka
förståelsen, ge träning i att göra nya tolkningar och analysera, välj annorlunda och bryta
mönster. Utbildning ger ökad motivation och stärkt självförtroende och kunskap ofta
nya arbetsuppgifter i livet. Enligt skollagen ska vuxnas lärande stödjas och stimuleras.
Genom att satsa mer på vuxenutbildning för alla, oavsett ålder, stärker vi medborgarnas
utvecklingsmöjligheter samt kompetensförsörjningen i hela länet. Omställningen mitt i
livet är viktig för stärkt kompetensförsörjning i länet. En väl utbyggd vuxenutbildning är
även avgörande ur integrationssynpunkt.

Moderaterna vill:

 • Tillvarata äldres kompetens genom att tillskapa bättre möjligheter till en merflexibel anställning efter pensionsålder
 • Stärka vuxenutbildningen för alla medborgare i länet för öka möjligheten till arbete fram till och efter pensionsåldern
 • Stärka samverkan mellan vuxenutbildningen och näringslivet
 • Stärka samverkan mellan arbetsmarknadsutbildningarna, näringslivet och SFI