Att arbeta i hälso- och sjukvården

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare med ansvar för drygt 10 000 medarbetares arbetsmiljö och trivsel. Region Örebro län ska vara en attraktivarbetsgivare där medarbetare trivs, kan utvecklas och mår bra.

Att orka ett helt yrkesliv

Att få fler att vilja fortsätta arbeta längre är positivt och nödvändigt för att möta dendemografiska utvecklingen, men ställer också krav på ett hållbart arbetsliv. Arbetstidenär en viktig del av verksamhetsplaneringen och det är verksamhetens mål och uppdragsom avgör behovet av kunskap, kompetens och hur arbetet organiseras, och därmed påvilka tider olika kompetenser behövs för optimal bemanning. Individer är olika vadgäller dygnsrytm, sömn, social situation och fritid. Därför behöver det ges möjlighet tillindividuella skillnader vad gäller arbetstidsförläggning. Det ska finnas villkor som äranpassade för krav på tjänstgöring dag, kväll och natt. Det krävs tid för vila ochåterhämtning om inte den egna hälsan, möjligheten till fritid och ett rimligt privatliv skadrabbas. Bristen på återhämtning innebär större risker för arbetsskador ochfelbehandlingar i arbetet, vilket är en fara för patientsäkerheten. Moderaterna vill att detska vara enklare att jobba längre upp i åren, med fördelaktiga personalförmåner.

Bemanning i hälso- och sjukvården

Bristen på läkare och sjuksköterskor påverkar den vård som kan ges till patienterna ochvårdplatser stängs eftersom det saknas personal som kan bemanna dem. Detta drabbarframför allt verksamheter som bedriver dygnet-runt-verksamhet. Trots bristen påpersonal har Regionen aldrig tidigare haft så många läkare och sjuksköterskor anställdasom man har nu. Detta innebär att vi måste ändra både på vem som gör vad inom olikavälfärdsområden, men också vilka kompetenser som nyttjas. Hälso- och sjukvårdenmåste fortsätta utveckla och använda verktyg och metoder för att rätt kompetens finnspå rätt plats och att kompetens nyttjas på bästa möjliga sätt. Det är inte bara vården somförändras, det gör även medarbetarnas krav och prioriteringar. Inom många områdenser vi hur yngre medarbetare väljer kortare arbetstid än högre löner, man måste kunnakombinera jobb, fritid och familj. Man vill i allt större utsträckning kunna påverka sinaarbetstider och arbetsuppgifter. Nya krav och prioriteringar från medarbetarna innebäratt vården måste förändras för att kunna få personal att söka sig till vården.

Folktandvården får inte heller glömmas bort i sammanhanget. Även här råder det bristpå personal. Med en ökande befolkning ökar också behovet av tandvård ochtandvårdspersonal. Samtidigt förändras inte bara vården, det gör även medarbetarnaskrav och prioriteringar.

Moderaterna vill:

 • Ge medarbetare större möjlighet att påverka arbetstider och arbetsuppgifter

Framtida kompetensförsörjning

Trots att fler sjuksköterskor utbildas och anställs så upplevs det ändå som det finns ensjuksköterskebrist. Därför måste Regionen ändra både på vem som gör vad inom olikavälfärdsområden, men också vilka kompetenser som utnyttjas. Ett område som inte fårglömmas bort är tandvården, även här kommer det råda en brist på personal.

Moderaterna vill att vårdutbildade medarbetare ska få ägna sig åt patienter, inte åtadministrativa sysslor. Det kan handla om vårdadministratörer som avlastarsjuksköterskor men även om vårdlogistiker och produktionsplanerare som bidrar medny kompetens om hur patientens väg genom vården kan bli bättre och effektivare. Detbehövs också fler och bättre digitala lösningar som underlättar arbetet inom hälso- ochsjukvården.

Regionen som arbetsgivare måste också beakta att den nya generationen medarbetaremånga gånger har andra värderingar och prioriteringar än tidigare, där man prioriterarkortare arbetstid över högre lön och ställer större krav på att kunna kombinera jobbmed familj och fritid. Man vill i allt större utsträckning kunna påverka sina arbetstideroch arbetsuppgifter.Nya krav och prioriteringar från medarbetarna innebär att vården måste förändras föratt kunna få personal att söka sig till vården. Region Örebro län bör se över möjlighetentill betald utbildning för undersköterskor som vill utbilda sig till sjuksköterskor.

Moderaterna vill:

 • Att vårdutbildade medarbetare får ägna mer tid åt patienter
 • Satsa på fler och bättre digitala lösningar
 • Se över möjligheten till betald utbildning för undersköterskor som vill utbilda sig
 • till sjuksköterskor

Handledning och mentorskap

Att handleda studenter under utbildning är en viktig uppgift för vården och vårdensmedarbetare. De kliniska färdigheterna som vårdyrket kräver kan medarbetaren endastskaffa sig genom praktisk övning. Därför har handledarens förmåga att tillgodosestudenternas behov betydelse både för studenternas utbildningsresultat som för derasframtida professionsutövande. Handledarskap och mentorer krävs både för att skapafler VFU-platser och för att ge nyutbildad vårdpersonal och nyanlända medvårdutbildning en god introduktion.

En grupp som särskilt bör uppmuntras att ta sig an handledaruppdraget är medarbetaresom börjar närma sig slutet av yrkeskarriären. Handledarskapet kan vara både ett sättatt utveckla yrkesrollen och att överföra värdefull kompetens till nya medarbetare.

Moderaterna vill:

 • Att både handledarskap och mentorskap inom vården utvecklas
 • Öka antalet VFU-platser

Bra ledarskap är en förutsättning för framgång

Ett tydligt och utvecklande ledarskap är nyckeln till en väl fungerande arbetsplats. Detär viktigt att såväl nya som befintliga ledare får stöd och mandat att utveckla, förändraoch förbättra sina verksamheter för ett bättre arbetsklimat och rutiner för patienter.Regionen ska ha ledare som kan möta utmaningar med moderna och effektivaarbetsformer i en rörlig och flexibel organisation. Då behövs tillgång till rätt verktyg ochbra stöd.

En god ledare ser, guidar och involverar medarbetarna och utvecklar arbetsplatsen. Detär också viktigt att arbeta med produktionsstyrning och produktionskapacitet. Varjeskattekrona ska användas effektivt och Regionen måste säkerställa att vi får ut såmycket vård som möjligt för pengarna utan att det påverkar vårdens kvalitet negativt.

Moderaterna vill:

 • Att alla som börjar en tjänst som chef i verksamheten också måste gå enledarskapsutbildning

Karriärtjänster för specialistsjuksköterskor

För att möta rekryteringsbehovet av specialistsjuksköterskor ska möjligheten försjuksköterskor att vidareutbilda sig bli bättre. Regionen ska erbjuda utbildningstjänstersom ett steg för den framtida kompetensförsörjningen inom bland annat psykiatri,geriatrik och anestesi. Moderaterna vill att Regionen inför karriärtjänster förspecialistsjuksköterskor. En sådan tjänst skulle ha specifika kriterier som exempelvis atthålla sig uppdaterad kring aktuell forskning, vara drivande i utvecklingsarbete påarbetsplatsen och stötta kollegor i utvecklingsarbetet. En sådan tjänst ska ocksåinnebära ett extra lönelyft utöver ordinarie löneöversyn.

Moderaterna vill:

 • Införa karriärtjänster för specialistsjuksköterskor

Anställningsvillkor och schemaläggning

Arbetstider är en central fråga för en god arbetsmiljö och möjligheten att var enattraktiv arbetsgivare. Moderater anser att man behöver arbeta medverksamhetsanpassade och hälsofrämjande arbetstider för medarbetarna. Det är ytterstchefens ansvar att nyttja kompetensen på bästa sätt. Arbetstiden är en viktig del avverksamhetsplaneringen. Ett problem är att arbetstiderna ofta är svåra att kombineramed familjeliv och möjlighet till återhämtning efter arbetsdagens slut. Genom att ta hjälpav ny teknik kan arbetstid struktureras upp och förläggas i förhållande till arbetstopparoch dalar.

Det är viktigt att utveckla arbetsvillkoren inom sjukvården. Olika verksamheter isjukvården har olika behov. Därför behöver de enheter som vill, tillåtas pröva annanschema- och skiftläggning. Det är också viktigt att följa och utvärdera en sådanförsöksverksamhet. Schemaläggning ska tillämpas så att de resurser som finns nyttjaspå bästa möjliga vis avseende både effektivitet och produktivitet. Det är viktigt attmedarbetarna själva kan få vara delaktiga i schemaläggningen. Moderaterna vill attRegionen genomför en försöksverksamhet där olika schema- och skiftläggningar prövas.Lönerna ska vara jämställda och konkurrenskraftiga, individuellt satta och påverkbaraför en stark löneutveckling. Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska intefinnas.

Hälso- och sjukvården ska stimulera och möjliggöra för så många medarbetare sommöjligt att stärka sin egen hälsa genom exempelvis motion och fysisk träning. Ett sätt ärden friskvårdsersättning, som bara är en av flera personalförmåner som regionentillhandahåller för sina anställda. Hälso- och sjukvården måste ha ett tydligt ochstrukturerat arbetssätt för rehabilitering och stöd för medarbetare som drabbas avsjukdom och sjukskrivning. Ett särskilt fokus behövs kring utmattningssymptom ochliknande diagnoser.

Moderaterna vill:

 • Att Regionen genomför en försöksverksamhet där olika schema- och
 • skiftläggningar prövas
 • Att arbetstiderna ska vara förenliga med privat- och familjeliv och möjliggöra återhämtning

Enklare vägar in till yrket

Hela välfärdssektorn är i behov av nya medarbetare, därför måste fler och enklare vägarskapas för att arbete inom välfärdssektorn. Detta gäller särskilt för den som kommer tillSverige från andra länder, men det kan även gälla de som senare i livet vill bytayrkesbana och bidra med den kunskap och kompetens man samlat på sig och bär medsig.

Hälso- och sjukvården behöver jobba mer systematiskt och samordnat för att fånga upppersoner som kommer till Sverige och som har kunskaper och erfarenheter frånverksamheter inom välfärdssektorn. Utbildning i svenska är nyckeln, men även attkunna förstå hur exempelvis den svenska sjukvården fungerar. Genom att låtautbildningarna i svenska anpassas och kombineras med praktik inom välfärdssektorn.

Moderaterna vill:

 • Att det ska finnas fler och enklare vägar in i hälso- och sjukvårdsyrken

Ökad produktivitet inom hälso- och sjukvården

Ett nära ledarskap som lyfter produktivitet är nödvändigt. Moderaterna vill att varjemedarbetare ska få arbeta på toppen av sin kompetens. Det behövs ett systematiskt ochövergripande arbete för att höja produktivitet och effektivitet vilket ger mer vård medoförändrade resurser.

Det är viktigt att ständigt arbeta med effektivisering av administration, planering ochdokumentation. Bättre, mer anpassade stödsystem och stödverktyg är avgörande för enbättre tillgänglighet. Moderaterna vill att vården ska ha IT- och stödsystem someffektiviserar administration och dokumentation och som samtidigt underlättarvardagen och stärker patientsäkerheten. Sådana system gör det också möjligt att arbetamed varningssignaler och påminnelser, vilket minskar risken för skador och fel.

En trygg och säker arbetsplats

Alla medarbetare ska garanteras en trygg och säker arbetsmiljö utan rädsla för hot ochvåld. Regionen ska regelbundet se över och förbättra rutinerna för att säkerställa entrygg och säker arbetsmiljö för medarbetarna. Detta förutsätter ett ständigt pågåendeberedskaps- och säkerhetsarbete som tar hänsyn till olika typer av hotbilder ochsituationer.

Hot och våld mot vårdens medarbetare ökar. Allt från stenkastning mot ambulanser,verbala hot på akutmottagningen och till och med fysiskt våld mot personalen är typiskaexempel. Hårdast utsatta är medarbetare inom akutvården och psykiatrin men det äräven vanligt inom primärvården. Enligt Region Örebro läns avvikelserapportering harregionens vårdpersonal de senaste åren rapporterat över 200 avvikelser per år somgäller hot och våld på arbetstid. För akutsjukvården i stort har uppdragen ökat markantoch medborgarna har högt ställda krav på vad sjukvården ska leverera. Dessutom harsamhällsklimatet förändrats de senaste åren, vilket bland annat märks i en förändradattityd till vårdpersonalen. Det får aldrig bli vardag att bli utsatt för verbala hot ellerfysiskt våld när man arbetar med personer i utsatta situationer. Som en av länets störstaarbetsgivare bör personalens trygghet och säkerhet vara en våra mest prioriteradefrågor.

Moderaterna vill:

 • Se över möjligheten till utökad kameraövervakning vid akutmottagningarna
 • Ge ambulanspersonal möjligheten att använda skyddsväst vid utryckning
 • Tillåta ordningsvakter att bära kroppskamera