Skola och utbildning

Vi vill ha:
En skola för lärande
En skola som rustar barn för framtiden
En skola som är utmanande och stimulerande
En skola som ställer krav
Fokus på de första skolåren

Inget är så viktigt för Sveriges framtid som att vi utbildar våra barn. Olika barn har olika förutsättningar när det kommer till utbildning och som huvudman för förskola och skola ska vi säkerställa att alla barn har rätt stöd redan från förskolan.

Förskolan

Förskolan har flera funktioner. Förskolan är en viktig pedagogisk verksamhet som ska vara en bra grund utifrån både sociala och pedagogiska aspekter. Men förskolan finns också för att möjliggöra för föräldrar att arbeta. Utifrån den senare aspekten så bör förskola finnas på de orter de finns idag för att underlätta vardagen för våra invånare. Det innebär ibland svårigheter som måste övervinnas på de mindre förskolorna när det finns barn och föräldrar som behöver mycket stöd ur ett socialt perspektiv.
Det råder idag brist på utbildade förskollärare. Bristen är inte generell utan den varierar mellan kommunens förskolor. Vi måste arbeta aktivt för att det är hög kontinuitet hos den pedagogiska personal vi har idag inom förskolan, oavsett utbildningsgrad.
Den senaste mandatperioden har vi arbetat aktivt för att reparera den bristande planeringen av lokaler för förskolan som har varit. I och med att det inte längre finns någon skola i Snavlunda förfogar numera förskolan över hela lokalen. Förskolan i Hammar kommer att flytta från Lunnagården till nya lokaler i Hammars skola. I Zinkgruvan och Olshammar planeras ingen förändring. I Rönneshytta har lokalerna för förskolan utökats med paviljonger för att lösa det akuta behovet på kort sikt. På Längre sikt behöver en större översyn göras av lokalerna. I Åsbro kommer inom den närmsta framtiden en nybyggnation av sex avdelningar som ska ersätta Mosippan och Åsen och samt utöka antalet platser. Planering sker för möjligheten att utöka Sågarvallen med två avdelningar. I Askersund ska en ny förskola, sex avdelningar, byggas som ersätter Kristinagården och ett utökat behov av förskoleplatser.

Skolan

I februari 2021 fattades beslut om en ny skolorganisation som ska ge förutsättningar för att alla barn ska kunna få en bra utbildning. Snavlunda skola har slagits ihop med Rönneshytta skola vilket ger fullstora klasser i åk F – 6. Det gav tidigt en positiv effekt med minskat behov av särskilt stöd. Utbyggnad av en sedan lång tid tillbaka för liten matsal genomförs under 2022.
Hammars skola och Åmmebergs skola kommer från och med höstterminen 2022 vara för årskurs F – 3 samt samlokaliserar med respektive förskola.
För Åsbro skola sker ingen förändring. Skolan byggdes ut under 2021.
Närlundaskolan kommer ta emot eleverna i åk 4 – 5 från Hammar och Åmmeberg. En ny mellanstadiebyggnad har uppförts som kommer stå klar hösten 2022. För åk F – 3 kommer gamla lokaler renoveras samt en ny byggnad uppföras. Hela Närlundaskolan beräknas vara färdig till hösten 2023. Då kommer åk 6 från Närlundaområdet, Hammar och Åmmeberg återgå till mellanstadiet.
Fritids kommer att få helt nya och ändamålsenliga lokaler inom skolan.
Den organisation som är beslutad och de lokaler som är under uppförande eller planeras skapar förutsättningar för en likvärdig utbildning. Likvärdighet definieras som möjligheten för alla elever, oavsett förutsättningar, att få en god utbildning och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Organisationen skapar förutsättningar för de kvalitativa delarna av skolan, utbildningen, att fungera tillfredställande. Specifikt handlar det om att säkerställa att de barn som behöver mer stöd ska kunna få det. Det handlar också om att de barn som har lätt för sig ska kunna få mer stimulans för att bli ännu bättre.
Bra lokaler och en bra organisation kommer underlätta för de kvalitativa delarna av skolan att fungera. Undervisning och stödfunktioner som elevhälsa.
Bedömningen är att vi kan ha fullgoda mindre skolor kvar på landsbygden med hög kvalitet. Det betyder att vi måste säkerställa att det finns ekonomiska resurser att ha en bra grundnivå samt att de delar som en liten skola inte kan klara på egen hand sker i samarbete med de större skolorna.

Höga förväntningar

Ett framgångsrikt barn från en studieovan familj är bra för hela familjen. Att ställa höga krav är också ett sätt att visa att man tror att barnet kan. Den svenska skolan är inte så svår att inte varje barn ska kunna få godkänt i alla ämnen (lägst E).
Delaktiga föräldrar är viktiga. Hur kan vi göra för att göra för att i högre grad involvera föräldrarna i sina barns skolgång? Om skolan ställer tydliga krav på eleverna medför det automatiskt ett större engagemang från vårdnadshavare.
Vi måste bli bra på att inspirera och engagera barnen hur deras egen framtid skulle kunna se ut. Som utbildningsinstans ges vi möjligheten att kunna lyfta barnets horisont över vad de tror det finns för möjligheter. Den lilla skillnaden kan vara avgörande för ett barns framtid. Dagens elever behöver göras medvetna om högre studier som ett verkligt alternativ för just dem.

Barn i behov av särskilt stöd

I Askersund finns det precis som i många andra kommuner många barn som har svårt att tillgodogöra sig skolan utan särskilt stöd. Vi ska arbeta med elevhälsoteam som i samråd med barn- och ungdomspsykiatrin hjälper barn med särskilda behov att arbeta fram strategier för att motverka att funktionsvariationer blir ett hinder i barnets vardag. Vi ser att det finns en ökning bland barn som behöver särskilt socialt stöd. Ett välutvecklat och effektivt samarbete mellan skola och socialtjänst är av högsta prioritet för att hjälpa alla elever till en bra framtid.
Att alla barn i behov av särskilt stöd ska klara skolan fortsätter vara ett prioriterat område 2023 – 2026 och en funktionell organisation är avgörande för att kunna klara detta åtagande.

Kommunens åtagande

  • Ordning och reda i klassrummen är en förutsättning för kunskapsinlärning.
  • Hur arbetar vi för att ha råd med bra lärare i framtiden när lärarbristen ökar? Kan vi lösa en akut lärarbrist med teknik och distansundervisning? Vi behöver ha en organisation som är attraktiv att jobba i.
  • Utveckla samarbete med näringsliv och andra delar av samhället för de äldre barnen som har svårt att finna skolan som det rätta elementet för utbildning.
  • Bra barn måste kunna bli ännu bättre. Skolan ska vara utmanande för alla. Det är viktigt att lära sig studieteknik även om man har lätt för sig i skolan.
  • Fysisk aktivitet varje dag i skolan är önskvärt, likaså att alla barn varje dag äter god och näringsrik lunch.
  • Varje rektor ska ha både mandat och ansvar för elevernas prestationer i sin skola.

Vad vi bl a har gjort mandatperioden 2018 – 2022 inom förskola och skola

Beslutat om en ny skolorganisation där förutsättningarna för att alla barn att klara skolan finns på plats.
Bygger ny förskola i Åsbro.
Byggt ut förskolan i Rönneshytta.
Investerat i utemiljö på våra förskolor.
Renoverar, bygger om och bygger ut Hammars skola och förskola.
Bygger nytt och renoverar Närlundaskolan lågstadiet och fritids.
Byggt nytt mellanstadium på Närlundaskolan.
Planerar för ny förskola i Askersund.