Vård och omsorg

Vi vill ha:
Ha en effektiv och bra äldreomsorg
Vårda de friska sinnena, möjligör att flytta och att åldras med värdighet
Valfrihet
Trygg och tillgänglig primärvård

Det handlar inte bara om vad som ligger inom det kommunala arbetsområdet utan vi behandlar också primärvården, vårdcentralen. För en fungerande vårdcentral är minst lika viktig som en fungerande skola ur ett kommunalt perspektiv.En icke fungerande vårdcentral är ett vardagsproblem för våra invånare och varje vardagsproblem minskar attraktiviteten för vår kommun. Den politik som vi för inomvård och omsorg kan aldrig bara vara förvaltande, att klara uppdraget kräver en kontinuerlig utveckling

Effektiv och bra äldreomsorg

Den goda vården skapas av de anställda som utför den. Vi måste stimulera den personal som har drivet att ta initiativ att utveckla och påverka vården till det bättre. Den personal som gör skillnad ska också premieras ekonomiskt. Lika viktigt är att personalen vårdas med utvecklingsmöjligheter samt känner delaktighet i planering och organisationen av det dagliga arbetet. All personal ska känna att de utför sitt uppdrag med stöd och engagemang från ledning och chefer. En välplanerad verksamhet där personalen känner att de är delaktiga i beslut som fattas är en nyckelfaktor för god omsorg.
Planeringen och ledarskapet är A och O för en fungerande äldreomsorg. Första linjens chefer är nyckelkompetens inom äldreomsorgen och vi måste utbilda och stötta, ge mandat och kräva ansvar av dessa personer.
Vård- och omsorgsjobb är inga enkla jobb. Att jobba med gamla och sjuka kräver personliga kvalifikationer oavsett utbildningsgrad. Vidareutbildning när man väl har ett arbete inom vården är viktigt för att säkerställa att vi får kompetent personal.
Vi ska inte fastna i gammal teknik när vi utvecklar vården, idag finns det obegränsade digitala möjligheter vare sig det gäller t ex dokumentation eller hjälpmedel för vård. Samtidigt som tekniken möjliggör för nya arbetssätt glömmer vi inte bort sunt förnuft är ofta oslagbart i en vårdsituation och ingen vård är möjlig utan den mänskliga handen.
Politikens kvalitetsmål måste kontinuerligt följas upp och utvärderas. Vägen till en välfungerande organisation är lång och vi har under mandatperioden som varit jobbat med att identifiera problemområden och endast kunna påbörja jobba fram och implementera lösningar. Vi måste också lyssna på de anhöriga som besöker sina äldre. Hur tycker de att det luktar, är naglarna rena, är det lugnt eller oroligt Vi måste alltid säkerställa att vår bild av verkligheten faktiskt stämmer överens med verkligheten.
För att man ska kunna ha en väldimensionerad äldreomsorg måste man har en långsiktig planering. Vi har påbörjat ett kvalificerat arbete för att säkerställa att vi är medvetna om det behov av äldreomsorg som kommer och har färdiga planer för att lösa behovet när det kommer.

Vårda de friska sinnena, flytta och att tillåtas åldras med värdighet

Sverige har under många år bedrivit en politik för äldre som bygger på att de gamla ska bo kvar hemma. Givetvis är det viktigt att man ska kunna bo kvar där man vill och kan men i en välfungerande och attraktiv kommun måste vi ha alternativ för de som vill flytta ifrån sina villor. Trygghetsboenden är en efterfrågad boendeform i vår kommun. VI har under mandatperioden 2018 – 2022 säkerställt att det de kommande åren kommer färdigställas ett stort antal lägenheter som är tillgänglighetsanpassade och passar bra för äldre.
Ensamhet är ett av de största bekymren för många äldre och vi måste försöka planera bort ensamheten i våra samhällen. Det gör vi t ex genom att skapa mötespunkter i våra byar, planera för bostäder och skapa andra platser där man inte längre behöver vara ensam. Det är viktigt att det finns möjlighet att åldras på ett värdigt sätt oavsett var i kommunen man bor.
Inom äldrevården måste det vara prioriterat att vårda, stimulera och träna de friska sinnena, detta gäller vare sig vi bor i ett eget boende eller på ett vårdboende. Utevistelse och bra och god mat är behov som är ovillkorligen måste tillgodoses. Detta kan minska behovet av sömnmedel och annan medicinering. Det är viktigt att de äldre serveras god och varierad mat och vi fortsätter att säkerställa att flera valmöjligheter erbjuds när mat och dryck serveras. Digitala hjälpmedel som t ex ”robotkatter” bidrar till att lugna och på så sätt minska behovet av mediciner.
Det är viktigt att vi inte splittrar familjer på ålderns höst för att vi inte kan erbjuda parboende på våra äldreboenden. Det nya äldreboendet har ett fåtal par lägenheter men vid behov måste vi tillse att det går att tillskapa fler.

Kompetensförsörjning – effektivitet och attraktivitet

Vi står inför det faktum att trots ökade behov av vårdpersonal så är det allt färre människor som finner vårdyrket attraktivt. När personalbrist uppstår blir det oerhört viktigt att vi använder våra personella resurser till de saker de är utbildade till. Utbildad vårdpersonal ska i första hand vårda, inte städa. Det är redan nu motiverat att återinföra vårdbiträden som yrkeskategori. Vi måste se optimeringsmöjligheterna inom varje kategori av vårdpersonal. Genom att inspireras av andra branscher kan vi kanske finna de svar vi behöver för att göra vården mer effektiv och vårdyrket mer attraktivt.
Den gångna mandatperioden har på ett tydligt sätt visat att den främsta faktorn för att man ska vilja arbeta inom vården är att vården är en bra arbetsplats. Det handlar om att möjliggöra för människor att arbeta heltid genom att ha hållbara scheman samt att skapa en arbetssituation så att de som arbetar inom vården kan känna stolthet över det arbete de utför. En fungerande och stabil organisation med tydliga beslutsvägar och stort mandat att i verksamheten påverka arbetssituationen är oerhört viktigt för en fungerande vård. Det är tydligt utvecklingsområde i kommunen.
Askersunds nya äldreboende är nu i fullt bruk intill vårdcentralen i centrala Askersund. Huset ger goda förutsättningar för att vi ska kunna ha en välplanerad och effektiv omsorg på särskilt boende. Vi får inte glömma att det är människor som utför vården och den som bor på ett särskilt boende är fullständigt beroende av att varje anställd person gör det som krävs för att vardagen på boendet ska vara så bra som möjligt.
För att vi ska kunna rekrytera bra personal är en viktig förutsättning att vi har attraktiva bostadsalternativ, bra skolor och förskolor. Kompetensförsörjning måste i hög grad ses som en fråga inom samhällsplanering utöver det arbete som görs för att skapa en bra arbetsmiljö.

Vad vi bl a har gjort mandatperioden 2018 – 2022 inom vård, omsorg och åldrande

Säkerställt ett stort antal nya bostäder som är anpassat för äldre i Askersund och Åsbro.
Påbörjat planeringen av ett ytterligare vård- och omsorgsboende.
Arbetat med att säkerställa att vården har rätt resurser.
Identifierat utvecklingsområden för att säkerställa att vården ska bli en bra och attraktiv arbetsplats och att vårdkvalitet ska öka. Det mesta av det konkreta arbetet återstår att göra.

Primärvård

Primärvården är ingen kommunal angelägenhet utan hanteras på regionnivå. Vi har dock valt att lyfta upp den som en kommunalpolitisk fråga då en fungerande primärvård är av stor vikt för våra medborgare.
Många av de problem som finns inom primärvården är strukturella. Det är en svår organisation att arbeta i med ett otydligt ledarskap och litet mandat att lösa problem som uppstår på en lokal nivå. Lösningarna på problemen finns i HUR man arbetar. På så sätt kan man öka tillgängligheten till vården.
Eftersom vi lever allt längre behöver vi inom vården utveckla stöd får de kroniskt sjuka patienterna. Det måste finnas alternativ för de som snabbt behöver få läkarkontakt utan att de behöver åka till Örebro. Den tekniska utvecklingen skapar möjligheter för alternativ i form av vård via nätet. Region Örebro län bör teckna avtal med aktörer som arbetar med vård på distans eller utveckla egna distansvårdsalternativ.
Örebro län är en av de regioner som har längst köer till sjukvården i landet. Regionens problem är Askersunds problem. Köerna har förvärrats under de senaste åren. Kontakt med vårdcentralen ska kunna ske samma dag och läkarbesök inom en vecka
Vi måste också skapa förutsättningar för att koppla till oss de läkare som inte vill vara anställda av en region eller ett landsting men som ändå kan tänka sig att arbeta med primärvård på vår vårdcentral. Idag är man på vårdcentralen beroende av staffettläkare. På vilka andra sätt kan man knyta till sig läkare som är beredda att ta ett större ansvar över den dagliga verksamheten?
Problemen inom primärvården är till stor del produkten av något man kan kalla ”den offentliga sektor-sjukan”. Vårdbehovet i Askersund ser inte likadant ut som vårdbehovet i Hallsberg eller Kumla, men i stället för att organisera den lokala verksamheten så att de ska lösa de lokala vårdbehoven organiseras länets vårdcentraler för att de ska vara likadana ur ett ovanifrånperspektiv. Då kommunens möjligheter att påverka primärvården lokalt är begränsad, kommer vi att arbeta i regionen för att införa mer självbestämmande på vårdcentralerna och ge mandat för varje enhet att på bästa sätt lösa de problem som finns. Vi är positiva till att andra än region Örebro län ska kunna driva Askersunds vårdcentral.