Ekonomi

Vi vill:
Ha en god och hållbar ekonomi
Att kommunen tillåts att växa
Tillämpa modigt politiskt ledarskap
Ändra vår demografi

God ekonomi är en förutsättning för en hållbar kommun


God ekonomi i kommunala termer är oftast att vi ska ha ett överskott som motsvarar 2% av skatter och statsbidrag. Då kan vi finansiera våra löpande investeringar och pensionsåtaganden utan att behöva låna. Om man som kommun står inför stora investering kan det vara motiverat att ytterligare öka kommunens överskott.
Med hållbarhet i det här fallet menas att varje generation betalar för sina egna kostnader. Det betyder att reinvesteringar och löpande kostnader skall finansieras av skatteintäkter. Större strategiska investeringar kan ändå behöva lånefinansieras men då måste utrymme finnas i budgeten för att täcka de ökade kapitalkostnaderna.

God ekonomi kräver modigt politiskt ledarskap

Ekonomin såg ansträngd ut för Askersunds kommun när vi tillträdde. Socialdemokraterna lämnade efter sig en budget med stora underskott som vi fick administrera. De första åren genomförde vi stora och nödvändiga besparingar. Besparingarna drabbade inte verksamheterna negativt vilket är ett kvitto på att de redovisade överkostnaderna inte bidrog till ökad kvalitet.
I kommunsektorn generellt sett talas om stora behov av skatteökningar. För vår del kan sägas att vårt behov av skatteökningar redan är tillgodosedda i och med att vi gör av med mer pegar än jämförbara kommuner. Det ökade behovet av samhällstjänster som vi tror kommer, kan alltså rymmas inom befintlig ram i takt med ökade effektiviseringar.
Till år 2022 fanns det utrymme att sänka skatten med10 öre. Vi har en skyldighet att lämna tillbaka de skattemedel till skattebetalarna som vi inte behöver använda för att finansiera nödvändiga verksamheter och de politiska satsningar som vi prioriterar.

God ekonomi underlättas av en större befolkning

Att växa är inte bara av godo. En växande befolkning innebär i sig också nya investeringar i verksamhetslokaler och ett utökat personalbehov. I dagsläget finns det ändå inga hinder för att vi ska kunna växa eftersom tröskeleffekterna i våra tillväxtområden redan har inträffat. Skola, förskola och äldreomsorg rymmer inte längre befintlig verksamhet. En utbyggnad av äldreomsorgen är genomförd och vi planerar för nästa äldreboende. Vi ser ett stort intresse för att flytta till Askersunds kommun vilket är positivt ut många perspektiv. Ett ökat invånarantal innebär ytterligare intäkter till kommunen som kan användas till att betala av våra skulder.

God ekonomi kräver ändrad demografi

Idag är den största åldersgruppen i Askersund de som är 73 år. I stort så har andelen äldre ökat i förhållande till den yrkesverksamma åldern medan andelen barn och unga har varit oförändrad.
Vår demografiska vision är att vi ska sänka vår försörjningskvot, d v s bli större andel invånare i arbetsför ålder. I det sammanhanget kan sägas att en ökad försörjningskvot som beror på att det blir fler barn och unga är positivt.
Ålderssammansättningen i kommunen påverkar alla verksamheter. För att kunna få en något jämnare åldersfördelning än idag så kommer vi behöva attrahera en yngre målgrupp än vad som bor i kommunen idag.

Vad vi bl a har gjort mandatperioden 2018 – 2022 inom ekonomi

Vi har vänt stora underskott till överskott.
Vi har sänkt skatten.
Vi genomför och planerar alla nödvändiga investeringar för att få en god kontroll på våra ekonomiska förutsättningar.
Vi har minskat våra överkostnader utan att sänka kvaliteten inom våra kärnverksamheter.

.