Näringsliv

Vi vill:
Utveckla näringslivet i Askersunds kommun
Möjliggöra företagsetablering
Planera för industri och företagsmark där det är möjligt

Askersunds kommuns största arbetsgivare är Askersunds kommun. Därefter kommer Zinkgruvan och Ahlström-Munksjö. Vi har flertalet små till medelstora arbetsgivare inom tillverkning och förpackningsindustrin. Vi har många service- och turistföretag.

”One door in”

Näringsliv är näringsliv och kommunal verksamhet är skattefinansierad. Det framtagna näringslivsprogrammet har på ett tydligt sätt formulerat vad vi ska arbeta med inom ramen för näringslivsutveckling. Det arbete som vi har gjort den senaste mandatperioden har varit fokuserat på att göra ”rätt” saker. Det har resulterat i att vi har nått en rekordhög ranking i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimat.

En företagare ska aldrig behöva ta mer än en kontakt med kommunen för att få rätt hänvisning avseende myndighetsutövning kopplat till företagandet. Kommunikation kopplat till myndighetsutövning och kompetensförsörjning är de viktigaste frågorna att arbeta med kommunen utifrån näringslivsperspektivet. Det ska vi fortsätta att göra.

Utveckling av näringslivet i Askersunds kommun

Vilken typ av företag saknar vi i Askersund som har betydelse för vår utveckling? Branschbredden på en arbetsmarknad har betydelse för attraktiviteten, det underlättar matchningen mellan arbetskraft och arbetsgivare. Det skapar fler möjligheter för de människor som lever i kommunen och det minskar sårbarheten som finns om det bara finns får stora arbetsgivare.

Vilka parametrar gör att de företag vi saknar för att öka branschbredden vill etablera sig hos oss? Krävs en annan befolkningsprofil för att vi ska kunna få den tillväxt som vi tror vi behöver?

Relationen mellan kommunal verksamhet och yrkesliv

Demografin har betydelse för hur väl vi lyckas med de kommunala kärnuppdragen. Arbetsmarknaden har betydelse för vår demografi. Vi har begränsade möjligheter att påverka arbetsmarknaden men i de delar som vi råder över finns möjligheter. Vi kan vara huvudmän för yrkesutbildningar som utbildar den arbetskraft våra företag behöver. Förutsättningar för industrimark, logistik och infrastruktur har betydelse för företags möjligheter att etablera sig och växa.

Starka branscher

Det är viktigt att ta tillvara och spinna vidare på de goda förutsättningar vi redan har. Exempel är turism, återvinning, förpackning och tillverkning.

Industrimark

Industrimark är en brist i vår kommun. Vi måste planera för industrimark där det är möjligt samtidigt som vi inte bör exploatera industrimark som omöjliggör bostadsexploatering.

Integration

Det är oerhört viktigt att vi lyckas med integration ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Varje individ som är arbetsför ska kunna skapa sig en försörjning eller skaffa sig ett arbete. Genom skatter och regler gör Sverige det inte alltid lätt för en invandrad person att skaffa sig det första arbete i Sverige som sedan ska leda vidare till nästa. Vi måste från Askersunds kommuns sida arbeta för att integrationen ska lyckas. Varje invandrare ska ses som en resurs som ska tillvaratas.

Kriminalitet

Kriminaliteten är ett växande problem för näringslivet. Det är allt från internationella stöldligor till stölder i livsmedelsbutiker. Skadegörelsen och störande beteende har ökat de senaste åren. Vi har under den senaste mandatperioden upparbetat bra samarbetsformer med polisen men de har begränsade resurser som inte täcker det behov som finns för att möta den växande kriminaliteten. Vi måste på de sätt vi kan möta och motverka kriminella element genom att hålla rent och snyggt i våra offentliga miljöer och visa nolltolerans mot störande beteende.

Vad vi bl a har gjort mandatperioden 2018 – 2022 inom Attraktiv arbetsmarknad – näringsliv

i har ökat i Svenskt Näringslivs ranking från plats 178 till plats 69, ökningen är ett resultat av fokuserat arbete på kommunens uppgifter inom näringsliv.

Vi har startat den fysiska planeringen kopplat till näringslivet kommunövergripande och specifikt i Åsbro.

Vi har ökat mängden industrimark i kommunen.