Samhällsplanering

Vi vill ha:
Planering för bostäder som attraherar människor i arbetsför ålder
Planering för ett tågstopp i Åsbro

Bostadspolitik

I första hand måste vi i vår kommun planera för bostäder som attraherar människor i arbetsför ålder. Det gäller också att locka familjerna i tid, innan barnfamiljer har hunnit etablera sig socialt någon annanstans. Mindre villor och radhus bör därför prioriteras i planeringsstadiet i de områden där dessa kan byggas. Framförallt i Askersund och Åsbro är attraktivt för mer omfattande exploatering av bostäder. Det finns redan gott om befintliga lägenheter i Askersund och ytterligare bostadsrätter än på gång. Behovet är av fler bostadsrätter utöver pågående planer är sannolikt inte så stort de närmaste åren. . Vad gäller hyresrätter så bör även här pågående och kommande planer täcka det behov som finns och kan uppstå.
En inte oviktig del i att planera för familjer är att planera för boenden för äldre, så att de äldre som bor i villor i kommunen erbjuds bra alternativ. Det är viktigt att de boendeformer som skapas inte blir för kostsamma då det i minskar viljan att flytta från det boende som många gånger är billigt. En stor del av de hyresrätter som tillkommer i Askersund de kommande åren på privat initiativ är anpassade för äldre.
Vi har under de senaste åren fokuserat på att hitta arbetsformer som innebär att vi kan hitta intressenter som vill planera, bygga och sälja färdiga bostadsområden. Vi ser gärna att lokala entreprenörer är projektägare då detta kommer gynna den lokala arbetsmarknaden. All marknadsföring av exploateringsområden och tomter ska ske med transparens och öppenhet för att gynna konkurrensen.
För att nå bäst resultat ur ett hållbarhetsperspektiv så ska vi ta fram detaljplaner som inte i onödan försvårar kreativa lösningar inom bostadsbyggnadsprojekten samt aktivt använda oss av det goda verktyg som markanvisning kan vara, både för ekonomi, miljö och social hållbarhet.
Vi har startat flera strategiska arbeten för att utveckla olika delar av kommun så vi kan säkerställa att helheten blir smakfull. Vi behöver planera helheten tillsammans med detaljerna för att inte bygga fast problem som inte går att lösa.

Askersunds kommun är en växande kommun. Coronapandemin har sannolikt varit bidragande till att utvecklingen har gått så pass fort. Våra arbetsgivare behöver arbetskraft och vi måste säkerställa att det finns ett stort utbud av attraktiva bostäder.

Vad vi bl a har gjort mandatperioden 2018 – 2022 inom bostadspolitiken

Arbetat fram en ny fördjupad översiktsplan över Norra Vättern.
Påbörjat arbetet med en ny översiktsplan för Askersunds kommun. (Inom ramen för översiktplanearbetet kommer flertalet områden pekas ut för exploatering av bostäder).
Startat ett utvecklingsarbete av Åsbro som tätort.
Tagit fram en karta för att belysa de detaljplaner och exploateringsområden som redan finns i kommunen.
Stärkt budgeten för fysisk planering.

Kommunikationer och infrastruktur

I och med utbyggnaden av riksväg 50 så har vi goda kommunikationsmöjligheter norrut. Söderut inväntar vi ombyggnationen av riksväg 50.
Vi har säkerställt att det finns möjligheter för ett framtida tågstopp i Åsbro även om det är mer ur ett långsiktigt perspektiv. Åsbro har ett centralt läge ur pendlingsperspektiv och närheten till Hallsberg gör att man enkelt kan ta sig till resten av Sverige.
Snabb internetuppkoppling saknas fortfarande i stora delar av kommunen. Vi har jobbat aktivt för att stimulera och vara proaktiva för att påverka de aktörer som bygger bredband i kommunen. Mängden bidrag som har gått till Askersunds kommun för fiberutbyggnad har ökat.
Vi behöver på sikt öka antalet laddstolpar för elfordon i kommunen. Större laddstationer kan vara intressant ur fler perspektiv.

Vad vi bl a har gjort mandatperioden 2018 – 2022 inom kommunikation och infrastruktur

Byggt pendlarparkering i Askersund.
Startat ett utvecklingsarbete av Åsbro som tätort.
Arbetat mer strategiskt för att bidra till utökad fiberutbyggnad.

Vår demografiska vision?

Alla åldrar är bra åldrar. Den demografiska utmaningen i Sverige just nu är att det blir färre i arbetsför ålder i förhållande till de som de i arbetsför ålder ska försörja. Försörjningskvoten i Askersund år 2016, var 92,4, medan den i Örebro var 71,0. Det kommer alltid finnas variation över landet och Askersund kommer alltid vara en attraktiv kommun för människor att åldras i men det finns anledning att göra seriösa försök att attrahera fler människor i arbetsför ålder till vår kommun. 2020 var försörjningskvoten 97,5. Bryter man ner siffrorna så kan man se att det är andelen äldre som ökar på ”bekostnad” av andelen yrkesverksamma. Andelen barn och unga i relation till den totala befolkningen är oförändrad.
Det långsiktiga arbete som har startats att genom samhällsplanering öka utbudet av bostäder som är attraktiva för de i yrkesverksam ålder är viktigt för att skapa förutsättningar för att minska vår försörjningskvot. I någon mån innebär det också att skapa boendealternativ som är attraktiva för äldre människor då det kan bidra till att skapa flyttkedjor som bidrar till ett större utbud av bostäder.
Den demografiska visionen för en långsiktigt hållbar kommun är att vi ska sänka vår försörjningskvot, d v s bli större andel invånare i arbetsför ålder.